سرعت زیاد یک موتورسوار در تونل نیایش تهران حادثه آفرید. منبع: حوادث ایران