پسربچه شجاع به درون چاه رفت تا بچه سه ساله را نجات دهد. منبع: توئیت پرس