تلخ ترین صحنه حادثه ناگوار چند روز پیش تبریز + عکس

به گزارش فرانگر آتش سوزی گسترده در سرای دو دری تبریز در بزرگ ترین بازار مسقف جهان باعث وارد شدن خسارات جزئی و کلی به 140 مغازه شد.

منبع: فرانگر

Leave A Reply

Your email address will not be published.