به گزارش فرانگر آتش سوزی گسترده در سرای دو دری تبریز در بزرگ ترین بازار مسقف جهان باعث وارد شدن خسارات جزئی و کلی به ۱۴۰ مغازه شد.

منبع: فرانگر