در نمودار تصویری که وزارت بهداشت منتشر کرده است میزان خطرپذیری انتقال ویروس کرونا در مکان های مختلف تعیین شده است. منبع: خبرگزاری صداوسیما

۲۶۵ ۲۵۶