حداکثر سرمایه فوت۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد

بر اساس بخشنامه رئیس کل بیمه مرکزی، حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت برای یک بیمه شده در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش خبر ویژه، طبق دستور رئیس کل بیمه‌ی مرکزی، حداکثر سرمایه فوت برای بیمه شدگان در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش انتخاب، در بخشنامه‌ی صادره آمده است، در اجرای ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی بیمه‌های زندگی و مستمری، از ابتدای سال ۱۳۹۷ حداکثر مبلغ بیمه برای خطر فوت در یک یا چند بیمه‌نامه‌ی عمر انفرادی صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه‌شده، پنج میلیارد ریال تعیین می‌شود./انتخاب