دین و مذهب

اسرار غدیر در نام‌های زیبای غدیر

شایسته است نام‌های غدیر را از زبان اهل‌بیت علیهم‌السلام با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنی و روحی تازه ببخشیم.

ویژگی غدیر این است که نام‌های گوناگونی برای آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهای دیگر نشان می‌دهد، نام‌های روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمی‌دارد.

آنچه در زیر می‌خوانید پنجاه نام و یا صفت برای روز غدیر است که از روایات برگرفته شده است:
۱ ـ غدیر بزرگترین عید خدا؛ “عیدهللا االکبر”“۱”
۲ ـ روز گشایش؛ “یوم وقوع الفرج”“۲”
۳ ـ روز خشنودی پروردگار؛ ” یوم مرضاه الرحمن”“۳”
۴ ـ روز زبونی شیطان؛ ” یوم مرغمه الشیطان” “۴”
۵ ـ روز مشعل فروزان دین؛ “یوم منار الدین”“۵”
۶ ـ روز بپا خاستن؛ “یوم القیام”“۶”
۷ ـ روز شادمانی؛ ” یوم السرور”“۷”
۸ ـ روز لبخند؛ ” یوم التبسم”“۸”
۹ ـ روز راهنمایی؛ ” یوم االرشاد”“۹”
۱۱ ـ روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ “یوم رفع الدرج”“۱۱”
۱۱ ـروز روشن شدن دالیل خدا؛ ” یوم وضوح الحجج”“۱۱”
۱۲ ـ روز آزمایش بندگان؛ ” یوم محنه العباد”“۱۲”
۱۳ ـ روز راندن شیطان؛ ” یوم دحر الشیطان”“۱۳”
۱۴ ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ ” یوم االیضاح” “۱۴”
۱۵ ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ ” یوم البیان عن حقایق االیمان” “۱۵”
۱۶ ـ روز والیت، ” یوم الوالیه”“۱۶”
۱۷ ـ روز کرامت؛ ” یوم الکرامه” “۱۷”
۱۸ ـ روز کمال دین؛ ” یوم کمال الدین”“۱۸”
۱۹ ـ روز جداسازی حق از باطل؛ ” یوم الفصل”“۱۹”
۲۱ ـ روز برهان؛ ” یوم البرهان”“۲۱”
۲۱ ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ “یوم نصب امیرالمؤمنین”ع“ ” ”۲۱”
۲۲ ـ روز گواهی و گواهان؛ “یوم الشاهد و المشهود”“۲۲”
۲۳ ـ روز پیمان؛ ” یوم العهد المعهود”“۲۳”
۲۴ ـ روز میثاق؛ ” یوم المیثاق المأخوذ”“۲۴”
۲۵ ـ روز آراستن؛ ” یوم الزینه” “۲۵”
۲۶ ـ روز قبولی اعمال شیعیان؛ ” یوم قبولاعمال الشیعه”“۲۶”
۲۷ ـ روز رهنمونی به رهنمایان؛ ” یوم الدلیل علی الرواد”“۲۷”
۲۸ ـ روز امن و امان؛ ” یوم االمن المأمون”“۲۸”
۲۹ ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ ” یوم ابالء السرائر” “۲۹”
۳۱ ـ عید اهل بیت”ع”؛ ” عید اهل البیت”ع“ “”۳۱”
۳۱ ـ عید شیعیان؛ ” عید الشیعه”“۳۱”
۳۲ ـ روز عبادت؛ ” یوم العباده”“۳۲”
۳۳ ـ روز اتمام نعمت؛ “یوم تمام النعمه”“۳۳”
۳۴ ـ روز اظهار گوهر مصون؛ ” یوم اظهار المصون من المکنون”“۳۴”
۳۵ ـ روز بر مال کردن مقاصد پوشیده؛ ” یوم ابالء خفایا الصدور” “۳۵”
۳۶ ـ روز تصریح برگزیدگان؛ ” یوم النصوص علی اهل الخصوص”“۳۶”
۳۷ ـ روز محمد”ص”و آل محمد”ص”؛ ” یوم محمد”ص”وآل محمد”ص“ “”۳۷”
۳۸ ـ روز نماز؛ ” یوم الصاله ““۳۸”
۳۹ ـ روز شکرگزاری؛ ” یوم الشکر”“۳۹”
۴۱ ـ روز دوح“درختان پر شاخ و برگ”؛ ” یوم الدوح”“۴۱”
۴۱ ـ روز غدیر؛ “یوم الغدیر”“۴۱”
۴۲ ـ روز روزهداری؛ ” یوم الصیام”“۴۲”
۴۳ ـ روز اطعام؛ ” یوم اطعام الطعام”“۴۳”
۴۴ ـ روز جشن؛ ” یوم العید”“۴۴”
۴۵ ـ روز عالم باال؛ ” یوم المأل االعلی” “۴۵”
۴۶ ـروز کامل کردن دین؛ ” یوم اکمال الدین”“۴۶”
۴۷ ـروز شادابی؛ “یوم الفرح”“۴۷”
۴۸ ـروز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ ” یوم االفصاح عن المقام الصراح”“۴۸”
۴۹ ـروز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛ ” یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود”“۴۹”
۵۰ ـروز گردهمایی و تعهد حاضران؛ ” یوم الجمع المسؤول”“۵۱”

ادامه مطلب
آخرین تصمیمات در خصوص برقراری حج عمره

منابع:
۱ ـامام رضا”ع”میفرماید : و هوعید هللا االکبر“عید غدیر، برترین عید خداوند است”، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶.
۲ ـقال علی“ع:”هذا یوم فیه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۳ ـقال الصادق”ع:”و فیه مرضاه الرحمن“در این روز، رضایت خداوند نهفته است”، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.
۴ ـقال الرضا”ع:”انه یوم مرغمه الشیطان، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.
۵ ـقال الصادق”ع:”یوم منارالدین أشرف منهما“روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامیتر است.
۶ ـقال الصادق”ع:”ذلک یوم القیام“روزغدیر، روز بپاخاستن است”بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.
۷ ـقال الصادق”ع:”انه یوم السرور، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶.
۸ ـقال الرضا”ع:”و هو یوم التبسم، المراقبات، ص ۲۵۷.
۹ ـقال علی”ع:”هذا یوم االرشاد، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۱ ـقال علی”ع:”هذا یوم فیه … رفعت الدرج“این روزی است که منزلت شایستگان در آن، بلندی گرفت”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۱ ـقال علی”ع:”هذا یوم…فیه … وضحت الحجج“این روزی است که دالیل خداوند در آن، روشن گشت”.
۱۲ ـقال علی”ع:”هذا یوم محنه العباد، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۳ ـقال علی”ع:”و هو…یوم دحرالشیطان، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۴ ـقال علی”ع:”و هو یوم االیضاح“روزغدیر، روزآشکار کردن حقیقت است”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۵ ـقال علی”ع:”و هو…یوم البیان عن حقایق االیمان، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۶ ـامام رضا”ع”در حدیثی مفصل، روزغدیر را روزعرضه والیت به انسانها و مخلوقات معرفی می‌کند، المراقبات، ص ۲۵۷.
۱۷-امام صادق”ع:”در هنگام مالقات با برادر ایمانی خود بگو:الحمدهللا الذی اکرمنا بهذا الیوم“حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد”المرقبات، ص ۲۵۷.
۱۸ ـقال علی”ع”و هو … یوم کمال الدین، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۱۹ ـقال علی”ع:”هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۲۱ ـقال علی”ع:”و هو … یوم البرهان، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۲۱ ـقال الصادق”ع:”الیوم الذی نصب منه رسول هللا امیرالمؤمنین”ع”، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵.
۲۲ ـقال علی”ع:”وهو… یوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱. امام صادق”ع:”
نام غدیر در زمین روز به گواهی گرفته شدگان“جمع مشهود”است. بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۲۳۱.
۲۳ ـقال علی”ع:”و هو… یوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۲۴ ـامام صادق”ع:”نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۱.
۲۵ ـامام رضا”ع:”روزغدیر، روز زینت است، المراقبات، ص ۲۵۷.
۲۶ ـقال الرضا”ع:”یوم تقبل اعمال الشیعه، المراقبات، ص ۲۵۷.
۲۷ ـقال علی”ع:”هذا…یوم الدلیل علی الرواد“این، روز رهنمونی به رهنمایان است” مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۲۸ ـقالعلی”ع:”هذا یوم االمن المأمون، مصباحالمتهجد، ص ۷۱۱.
۲۹ ـقال علی”ع:”هذا یوم ابالء السرائر، مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۳۱ ـقال الصادق”ع:”جعله عیدا لنا، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۱۱.
۳۱ ـقال الصادق”ع:”جعله عیدا … لموالینا و شیعتنا، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۱۱.
۳۲ ـامام صادق”ع:”روزغدیر، روزعبادت است. الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵.
۳۳ ـقال الصادق”ع:”انه الیوم الذی… تمت فیه النعمه، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵.
۳۴ ـقال علی”ع:”هذا یوم اظهارالمصون من المکنون، مصباح المجتهد، ص ۷۱۱.
۳۵-قال علی”ع:”هذا یوم ابدی خفایا الصدور و مضمرات االمور، مصباح المتهجد، ص ۳۶۷ ـ قال علی”ع:”هذا یوم النصوص علی اهل الخصوص“این، روز تصریح برگزیدگان است”همان.
۳۷ ـقال الصادق”ع:”هوالیوم الذی جعله لمحمد”ص”و آله”ع”، المراقبات، ص ۲۵۷.
۳۸ ـامام صادق”ع:”روزغدیر، روز نماز است. الغدیر، ج ۱ ص ۲۸۵.
۳۹ ـامام صادق”ع:”روزغدیر، روز شکرگزاری است. الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵.
۴۱ ـقال علی”ع:”و انزل علی نبیه فی یوم الدرج ما بین له عن ارادته فی خلصائه“و خداوند
در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱. مقصود ازدرج، درختانپر شاخ و برگی است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و والیت امیرمؤمنان”ع”را ابالغ فرمود.
۴۱ ـاین نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است.
۴۲ ـقال الصادق”ع:”ذلک یوم صیام“روز غدیر، روز روزهداری است”بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.
۴۳ ـامام صادق”ع:”روز غدیر، روز اطعام است. بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.
۴۴ ـقال الصادق”ع:”انه یوم عید، بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۲۹۸.
۴۵ ـقال علی”ع:”هذا یوم المأل االعلی …“این روز عالم باال است…”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۴۶ ـقال الرضا”ع:”هو الیوم الذی اکمل هللا فیه الدین، المراقبات، ص ۲۵۷.
۴۷ ـقال الصادق”ع:”انه یوم فرح، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶.
۴۸ ـقال علی”ع:”و هو … یوم االیضاح عن المقام الصراح“روزغدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۴۹ ـقال علی”ع:”و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود“غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است”مصباح المتهجد، ص ۷۱۱.
۵۰ ـامام صادق”ع:”نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۳۲۱.

به این مقاله امتیاز دهید
منبع
ایسنا
دکمه بازگشت به بالا